PR-25-2-1

Condicions Generals de Contractació

1. QUÈ ÉS TEASHOP.EU?

És la web corporativa i la tenda en Internet de TEA SHOP - East WestCompany. En teashop.eu podràs comprar l'oferta que es mostri a cada moment, amb subjecció a les condicions indicades a continuació. T'oferim un ampli i variat assortit de productes amb la garantia i compromís que TEA SHOP adquireix amb tu.

1.1 QUÈ HAIG DE FER SI TINC QUALSEVOL DUBTE?

La teva opinió és fonamental per TEA SHOP . Si tens qualsevol suggeriment, dubte o comentari, parla amb nosaltres. Escriu-nos des de www.teashop.eu/shop o crida'ns al 93 434 26 64. Tenim un Servei Directe d'Atenció al Client a la teva disposició de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

2. TITULARITAT DE LA WEB TEA SHOP.

East WestCompany Spain SL (d'ara endavant, també i indiferentment TEA SHOP), companyia mercantil amb domicili social en Córcega 329, 7º-3ª 08037 Barcelona, constituïda per temps indefinit en virtut d'escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, en el Tom 20978, Fulla nº B-14.899, Foli 213, inscripció 1ª i amb C.I.F. nº B-59341883, és la titular del portal www.teashop.eu (d'ara endavant teashop.eu ) posant-la a la disposició dels clients de TEA SHOP , amb la finalitat de proporcionar un servei consistent que el client pugui adquirir productes oferts per aquesta societat a través d'Internet, mitjançant el denominat teashop.eu , incloent el seu transport directe al domicili que a aquest efecte s'indiqui.

3. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre TEA SHOP  i els usuaris o clients que contractin els productes oferts per aquesta societat a través de la seva Teashop.eu. Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d'acord amb l'establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998. Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista. Llei 59/2003 de 19 de Desembre sobre Signatura Electrònica.

Aquestes Condicions Generals de Compra han de complementar-se amb les Condicions Generals d'ús i navegació fixades per a la pàgina Web www.teashop.eu, així com per qualssevol altres Condicions Particulars o específiques de contractació que poguessin establir-se en cada cas. Tant la navegació com l'adquisició de qualsevol dels productes del www.teashop.eu suposa l'acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, de totes i cadascuna de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, si escau, de les Condicions Particulars o específiques. TEA SHOP  podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que si escau s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en la pròpia WEB de www.teashop.eu a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

4. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ.

TEA SHOP  informa que el procés de compra dels productes oferts en el seu www.teashop.eu es pot accedir a través del link que s'inclou a la pàgina principal o d'inici de la present WEB. L'usuari declara conèixer i acceptar igualment les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com qualssevol unes altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l'adquisició de determinats productes del www.teashop.eu i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació. Una vegada efectuada la compra l'usuari visualitzarà l’ok de la seva comanda per mitjà d'un “pantallazo” com a confirmació de la contractació efectuada. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

5. REGISTRE DE L'USUARI.

La formalització de qualsevol relació comercial amb teashop.eu  a través de la present WEB requereix el previ registre del client o usuari. Per tant, el client que ho desitgi podrà registrar-se emplenant els camps situats a la pàgina d'inici de la present WEB. A partir d'aquest moment, l'usuari esdevindrà client de teashop.eu podent accedir a quants serveis s'ofereixen en el mateix.

Tea Shop  es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya i, per tant, l'accés a aquesta WEB d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Tea Shop .

6. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA.

6.1. PRODUCTES OFERTS. INDICACIÓ DE PREUS.

TEA SHOP mostrarà a cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu. TEA SHOP es reserva el dret a decidir a cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris o clients a través de TeaShop. D'aquesta manera, TEA SHOP podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix TEA SHOP es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en TEA SHOP.

6.2. INDICACIÓ DE PREUS DELS PRODUCTES.

El preu de cada producte apareixerà en pantalla (excepte error tipogràfic). En aquells supòsits en què el preu dels productes venja determinat pel pes, s'indicarà bé el preu per quilogram o bé el preu del producte envasat, si bé en aquest últim cas el preu final que s'inclourà en el comprovant de compra dependrà del pes real del mateix. Els preus en pantalla vindran indicats en Euros i inclouen el corresponent IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos aplicable. Els preus indicats en pantalla seran en tot moment els vigents.

6.3. COMPRA MÍNIMA.

A TEA SHOP no existeix una compra mínima. No obstant això, l'import total de cada acte de compra realitzat per un client no podrà excedir els 1.000 €. (MIL EUROS).

6.4. DISPONIBILITAT.

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda dels clients. Per aquest motiu, el client podrà optar –si escau- en el moment de fer la compra entre diversos productes substitutius a l'inicialment triat i la disponibilitat del qual es trobi esgotada.

6.5. QUOTA DE PREPARACIÓ I DESPLAÇAMENT.

Les despeses en concepte de manipulat, embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda la destinació de la qual sigui la Península Ibèrica i Balears són de 6,00€ (SIS EUROS) per comanda, no aplicant-se aquesta quota a enviaments l'import final dels quals sigui superior a 35,00€ (TRENTA-CINC EUROS) per comanda.

Les mateixes despeses en concepte de manipulat, embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda la destinació de la qual sigui la resta de la zona de repartiment, sense incloure la Península Ibèrica i Balears, són de 10,00€ (DEU EUROS) per enviament, no aplicant-se aquesta quota a comandes l'import final de les quals sigui superior a 45,00€ (QUARANTA-CINC EUROS) per comanda.

6.6. SEGUIMENT DE LA COMANDA.

El client podrà conèixer a cada moment l'estat de la seva comanda. Per a això, TEA SHOP posa a la seva disposició un Telèfon d'Atenció al Client, 93 434 26 64..

6.7.- HORARIS DE LLIURAMENT DE LES COMANDES.

La comanda podrà ser lliurat al domicili indicat pel client a aquest efecte de dilluns a divendres (excepte festius) . La normativa municipal sobre tràfic rodat en el Casc Vell d'algunes poblacions limita el trànsit de vehicles a horaris específics.

6.8. LLIURAMENT DE LA COMANDA.

TEA SHOP s'obliga a lliurar els béns comprador pel client, al domicili del Comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics), en el termini indicat per a cada producte i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

Les despeses d’enviament urgent es consideren també a càrrec del Comprador. En el supòsit que el comprador no pugui estar present en el moment de l’entrega, la comanda es lliurarà a qualsevol altra persona que es trobi en el domicili designat i sigui major de 18 (DIVUIT) anys.
TEA SHOP considera que el client o comprador que ha fet la comanda autoritza a la persona que en aquell moment es troba a la llar a fer la recollida de la comanda en el seu nom. Per tant, és responsabilitat exclusiva del client autoritzar a una tercera persona per tal que faci la recepció i acceptació de la compra en el domicili d’entrega.

El lliurament de la compra es realitzarà en l'adreça indicada pel client, havent de signar el receptor l'albarà de lliurament corresponent. Si el producte arribés en mal estat per causa del transport el client haurà d'indicar-ho en albarà del transportista i cridar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre Servei d'Atenció al Client, per fer la reclamació. Després d'aquest termini TEA SHOP no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu. El repartidor farà lliurament d'un albarà/ tiquet de compra/ factura que haurà de ser signat pel comprador.

6.9. ZONES DE REPARTIMENT.

El present servei de repartiment a domicili s'estén, al moment present a: Territori nacional peninsular i Balears, així com els països de la Unió Europea. S'exclouen tots aquells territoris comunitaris on no s'apliqui directament l'Impost de Valor Afegit, per exemple Illes Canàries, Mònaco, Suïssa i Illes Fèroe.

7. PAGAMENT DE LA COMPRAVENDA.

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant targeta de crèdit, amb targeta de dèbit o de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Tipus de targeta; b) Nombre de targeta; c) Data de caducitat o bé d) Així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla.

Com a sistema de pagament electrònic, TEA SHOP  té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. Així mateix TEA SHOP  manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

8. DEVOLUCIONS.

El comprador té dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des del dia en què el comprador, o un tercer designat pel comprador (i sempre diferent del transportista), va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, el comprador haurà de notificar-ho a TEA SHOP mitjançant un correu electrònic a l’adreça de correu pedidos@teashop.es , en què haurà d’indicar a TEA SHOP les dades següents:

(i)                 Nom i adreça.

(ii)                Número de comanda.

(iii)               Voluntat inequívoca de desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part del comprador sigui enviada abans del venciment del termini corresponent.


Conseqüències del desistiment: en cas de desistiment per part del comprador, TEA SHOP li tornarà tots els pagaments rebuts amb la seva comanda, incloses les despeses d’entrega (llevat de les despeses addicionals derivades de l’elecció per part del comprador d’una modalitat d’entrega diferent de la modalitat ordinària que ofereixi teashop.eu, i un cop s’hagin descomptat les despeses directes de devolució, tal com s’ indica més endavant), sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què s’ informi a TEA SHOP de la decisió del comprador  de desistir del present contracte.

En tot cas, el comprador haurà d’assumir el cost directe de les despeses de la devolució dels béns. Per a devolucions des d’Espanya, es calcula que el cost s’eleva a aproximadament 6,00€ euros, i per a devolucions des de fora d’Espanya, el cost s’eleva a aproximadament 10,00€ euros.

TEA SHOP procedirà a efectuar el reembossament fent servir el mateix mitjà de pagament que el comprador va utilitzar per a la transacció inicial.

TEA SHOP podria retenir el reembossament fins que rebem i revisem els béns o fins que el comprador presenti una prova de la devolució dels béns, depenent de la condició que es compleixi primer.  Un cop s’hagi rebut la comunicació de desistiment del comprador, TEA SHOP instrumentalizarà la recollida de la comanda al domicili especificat pel comprador sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui a TEA SHOP la decisió del comprador de desistir del contracte.
El comprador només serà responsable de la disminució del valor dels béns en cas d’una manipulació diferent de la necessària amb relació a la naturalesa, a les característiques i al funcionament dels béns.

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

TEA SHOP a través del seu Web www.teashop.eu o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de East West Company Spain SL (TEA SHOP) pot sol·licitar a l'Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de East WestCompany Spain SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als quals així ho desitgi i no manifest el contrari, sobre novetats, productes, serveis i ofertes especials dels establiments/punts de venda de TEA SHOP.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de East WestCompany Spain SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

TEA SHOP utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-li d'ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

Qualsevol Usuari registrat pugues en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la Web TEA SHOP  mitjançant comunicació escrita dirigida a TEA SHOP East West Company Spain SL, carrer Còrsega 329, 7º-3ª, 08037 Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: teashop@eastwestcompany.com.

10.  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les presents Condicions Generals d'Ús, la relació existent entre TEA SHOP i l'Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l'accés i/o ús del mateix s'entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, TEA SHOP i l’usuari se sotmeten, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents al Regne d’Espanya.